תמונת אילוסטרציה - המוזיאון לתולדות השואה ביד ושם

המכון הבין-לאומי לחקר השואה

האנציקלופדיה של הגטאות

מקורות נבחרים

General Reference works and histories

Memorial books collection, Yad Vashem Library
Encyclopedia of Jewish Communities (Pinkas Hakehitot), (Hebrew), Yad Vashem, Jerusalem 1976-2005

Spector, Shmuel, ed . , The Encyclopedia of Jewish Life Before and During the Holocaust, New York University Press, New York 2001

 

GENERAL BOOKS

 

Arad, Yitzhak, Belzec, Sobibor, Treblinka: The Operation Reinhard Extermination Camps, Indiana University Press, Bloomington 1987

Bankier, David, & Israel Gutman (eds.), Nazi Europe and the Final Solution, Yad Vashem Jerusalem 2003 

Bartov, Omer, ed., he Holocaust, Origins, Implementation, Aftermath,    
Routledge, New-York 2000

Bergen, Doris L., War and Genocide: A Concise History of the Holocaust, Lanham, Md., Rowman and Littlefield, 2003

Berenbaum, Michael, ed., The Holocaust and History: The Known, the  Unknown, the Disputed, and the Reexamined, Indiana University Press, Bloomington 1998

Browning, Christopher R., et al, Ghettos 1939-1945. New Research and Perspectives on Definition, Daily Life, and Survival, United States Holocaust Memorial Museum/Center for Advanced Holocaust Studies, Washington D.C 2005

Browning, Christopher, Nazi Policy, Jewish Workers, German Killers, Cambridge University Press, Cambridge 2000

Browning, Christopher, The origins of the Final SolutionThe evolution of Nazi Jewish policy, September 1939 - March 1942, Heinemann, London 2004
Cole, Tim, Holocaust City, The Making of a Jewish Ghetto, Routledge, New York and London 2003
Dawidowicz, Lucy, The War Against the Jews, 1933—1945, Holt, Rinehart and Winston, New York 1975 
Dwork, Deborah, & Jan van Pelt, Robert, Holocaust: A history, W.W. Norton, New York 2002.

Friedman, Philip, "The Jewish Ghettos of the Nazi Era", idem, Roads to Extinction, Essays on the Holocaust, Jewish Publication Society, New York and Philadelphia 1980, pp. 59-87

Gilbert, Martin, The Holocaust, A History of the Jews in Europe during the Second World War, Holt, Rinehart and Winston, New York 1985.  

Goetz, Aly & Heim Susanne, Architects of Annihilation: Auschwitz and the Logic of Destruction,  Weidenfeld and Nicolson, London 2002

Gutman, Israel, editor in chief, The Encyclopedia of the Holocaust, Macmillan, New York 1990.

Hilberg, Raul, The Destruction of the European Jews, Quadrangle Books, Chicago 1961 (definitive edition, Holmes and Meier, New York 1985)

Laqueur, Walter, ed . , The Holocaust Encyclopedia, Conn.Yale University Press, New Haven 2001

MacKale, Donald M., Hitler's Shadow War, The Holocaust and World War II, Cooper Square Press, New York 2002

Marrus, Michael,The Holocaust In History, N.H., University Press of New England, Hanover 1987

Sterling, Eric J., ed., Life in the Ghettos During the Holocaust, Syracuse, N.Y., Syracuse UP 2005

Rhodes, Richard, Masters of Death, The SS-Einsatzgruppen and the Invention of the Holocaust, Knopf, New York 2002.  

Wistrich, Robert S, Hitler and the Holocaust, The Modern Library, New York 2001

Yahil, Leni, The Holocaust: The Fate of European Jewry, Oxford Press, New York 1990

 

FORMER U.S.S.R: RUSSIA, UKRAINE, BELARUS, LITHUANIA, LATVIA, ESTONIA

ארד, יצחק, תולדות השואה – ברית המועצות והשטחים המסופחים, יד ושם, ירושלים 2004

דבורז'צקי , מאיר, ירושלים דליטא במרי ובשואה,  מפלגת פועלי ארץ-ישראל, תל אביב תשי"א   

זייץ, דן, גיטו מינסק ותולדותיו לאור התיעוד החדש,  אוניברסיטת בר-אילן,  רמת גן תש"ס. 

עופר דליה, "החיים בגטאות טרנסניסטריה", יד ושם – קובץ מחקרים כה, ,יד ושם, ירושלים תשנ"ו, עמודים  175-207..

עופר דליה, "החיים בגטאות טרנסניסטריה", יד ושם – קובץ מחקרים כה, ,יד ושם, ירושלים תשנ"ו, עמודים  175-207

עינת, א', החיים הפנימיים בגטו וילנה, חיבור לשם קבלת תואר דוקטור לפילוסופיה, הוגש לסנט האוניברסיטה העברית בירושלים, 2006.

פפרמן, קיריל, השואה בקרים ובקווקז, חיבור לשם קבלת תואר דוקטור לפילוסופיה, טרם פורסם
שחן, אביגדור, בכפור הלוהט. גיטאות טרנסניסטריה,  בית לוחמי הגטאות, תל אביב 1988 
Altshuler, Mordechai, “The Unique Features of the Holocaust in the Soviet Union, in Yaacov Ro'I, Jews and Jewish life in Russia and the Soviet Union, Ilford, Essex (I, cass), 1995, pp. 171-188

Altshuler, Mordechai, Soviet Jewry on the Eve of the Holocaust, A Social and
Demographic Profile, Hebrew University Centre for Research of East-European Jewry, Jerusalem 1998

Arad, Yitzhak, Ghetto in Flames, The Struggle and Destruction of the Jews of Vilna in the Holocaust, Yad Vashem, Jerusalem 1980

Arad, Yitzhak., Krakowski, Shmuel., Spector, Shmuel. (eds.): The Einsatzgruppen Reports, Holocaust Library, New York 1989
Bauer, Yehuda, “Jewish Baranowicze in the Holocaust,” in Yad Vashem Studies 31, Yad Vashem, Jerusalem 2003, pp. 95-151
Chiari, Bernhard, Alltag hinter der Front,Besatzung, Kollaboration und Widerstand in Weissrussland 1941-1944,  Droste, Duesseldorf 1998
Cholawski, Shalom, The Jews of Bielorussia during World War II, Harwood Academic Publishers, Amsterdam 1998

Cholawski, Shalom, Soldiers from the ghetto,  A.S.Barnes, San Diego, London 1980

Cholavsky, Shalom, The Jews of Bielorussia during World War II, Harwood Academic Publishers, Amsterdam 1998 

Dean, Martin, Collaboration in the Holocaust, Crimes of the Local Police in Belorussia and the Ukraine, St. Martins Press, New York 2000

Dennis, Deletant, "Ghetto Experience in Golta, Transnistria, 1942-1944", in Holocaust and Genocide Studies 18/1, Oxford University, Oxford Spring 2004 

Dieckmann, Christoph, "Das Ghetto und das Konzentrationslager in Kaunas 1941-1944", Ulrich Herbert, Karin Orth und Christoph Dieckmann, Die nationalsozialistischen Konzentrationslager Entwickelung und Struktur, Band I, Wallstein, Göttingen 1998, pp. 442-443
Dobroszycki ,Lucjan ,& Gurock ,Jeffrey S., eds., The Holocaust in the Soviet Union, Studies and Sources on the Destruction of the Jews in the Nazi-occupied Territories of the USSR, 1941-1945, Armonk, N.Y. 1993

Dubson, Vadim, “On the Problem of the Evacuation of Soviet Jews in 1941” (New Archival Sources), in Jews in Eastern Europe, No.3 (40), Hebrew University of Jerusalem, Jerusalem 1999, pp. 37-56

Ehrenburg, Ilya, & Grossman, Vasily, The Black Book, Holocaust 
Library, New York 1981
Fatal-Knaani, Tikva, “The Jews of Pinsk, 1939-1943, Through the Prism of New Documentation,” in Yad Vashem Studies 29,  Yad Vashem, Jerusalem 2001, pp 148-182
Gitelman, Zvi, ed., Bitter Legacy Confronting the Holocaust in the USSR, Indiana University press, Bloomington 1997

Gerlach, Christian, Kalkulierte, Morde, Die deutsche wirtschafts und Vernichtungspolitik in Weissrussland 1941 bis 1944, Hamburg Edition, Hamburg 1999.

Kruk Herman., The Last Days of the Jerusalem of Lithuania; Chronicles from the Vilna Ghetto and the Camps, 1939-1944, Yale University Press New Haven 2002 (ed. Be

Levin, Dov, Baltic Jews under the Soviets, 1940-1946, Yad Vashem, Jerusalem 1994.

Levin, Dov, Fighting Back, Lithuanian Jewry’s Armed Resistance to the Nazis, Holmes and Meier, New York 1985  

Levin, Dov, The Lesser of Two Evils, Eastern European Jewry under Soviet Rule, Jewish Publication sociality, Philadelphia 1995.

Tory, Avraham, Surviving the Holocaust, The Kovno ghetto Diary, Harvard University Press, Cambridge 1990   

Trunk, Isaiah, Judenrat, The Jewish Councils in Eastern Europe under Nazi Occupation, Macmillan, New York 1972  

Vesterman, M., Fragments of the Jewish History of Riga, A Brief Guide-Book with a Map For a Walking Tour, Riga, Museum and documentation, Center of the Latvian society of Jewish culture, 1991
Sterling E., Life in the Ghettos During the Holocaust, Syracuse, Syracuse university press, 2005

Zabarko, Boris, ed., Holocaust in the Ukraine, Vallentine Mitchell, London 2005
Альтман Илья. Жертвы ненависти: Холокост в СССР 1941-1945. Москва 2002.
Дубсон Вадим. Гетто на оккупированной территории Российской Федерации (1941-1942). Вестник еврейского университета. № 3(21), 2000. С. 157-184.
Евреи в Крыму. Очерки истории. Симферополь-Иерусалим, 1997.EvreivKrymu. Ocherkiistorii. Simferopol-Jerusalem, 1997

Иоффе Э., Кнатько Е., Селеменев В. Холокост в Беларуси, 1941-1944. Минск 2002.
Круглов Александр. Уничтожение евреев Смоленщины и Брянщины в 1941-1943 гг. Вестник еврейского университета в Москве. № 3(7), 1994, С. 193-220.

Розенблат Е., Еленская И. Пинские евреи, 1939-1944. Брест, 1997.

Романовский, Даниил. Сколько евреев погибло в промышленных городах Восточной Белоруссии в начале немецкой оккупации (июль-декабрь 1941 г.) Вестник Еврейского университета, 22 (2000), pp. 151-172.

Рывкин Михаил, Шульман Аркадий. Хроника страшных дней: Трагедия Витебского гетто. Витебск, 2004.

Смиловитский Л. Катастрофа евреев Белоруссии 1941-1944. Тель Авив, 2000.

Черноглазова Р. (Редактор) Трагедия евреев Белоруссии. Сборник материалов и документов. Минск, 1997.
Шендерович М., Литин А. Гибель местечек Могилевщины. Могилев, 2005.

                       
CZECHOSLOVAKIA

Bondy, Ruth, "Elder of Jews”, Jacob Edelstein of Theresienstadt,  Grove Press, New York 1989

Karny, Miroslav .,et al, (eds.), Theresienstadt in der "Endlosung der Judenfrage",  Theresren staedfer Initiative, Prag 1992

Redlich, Egon, The Terezin Diary of Gonda Redlich, Lexington, University Press of Kentucky, KY 1992

Rothkirchen, Livia, The Jews of Bohemia and Moravia Facing the Holocaust, Yad Vashem, Jerusalem 2005

GREECE

 

 
 שמואל, רפאל, בנתיבי שאול, יהודי יוון בשואה, הוצאת המכון לחקר יהדות סאלוניקי
וארגון ניצולי מחנות ההשמדה יוצאי יוון בישראל, תל אביב 1988

Hondros, John .Louis., Occupation & Resistance, The Greek Agony 1941-1944, Pella,New York 1983

Mazower, Mark., Inside Hitler’s Greece, The Experience of Occupation 1941-1944, Yale University Press, New Haven, London 1993

Mazower, Mark., Salonica, City of Ghosts, Christians, Muslims and Jews, 1430-1950, Knopf, New York 2000

Reccanati, D. Aure., (ed.), Remembering Salonika, The Greatness and Destruction of the Jerusalem of the Balkans (Heb.), 2 vols, The Committee for the Saloniki Community, Tel Aviv 1972- 1986
                                                    HUNGARY

Braham, Randolph L., The Politics of Genocide: The Holocaust in Hungary, Columbia University Press, New York 1981 (revised edition, 1994)

Cesarani, David, ed., Genocide and Rescue, The Holocaust in Hungary 1944, Oxford, Berg, 1997

Cole, Tim & Smith, Graham, "Ghettoization and the Holocaust, Budapest 1944", in Journal of Historical Geography 21/3, N.P. Academic press, 1995, pp. 300-316

Katzburg, Netanel., Hungary and the Jews. Policy and Legislation 1920-1943, Bar-Ilan University, Ramat Gan 1981

 

Moskovits, C, Jesivdk Magyarorszdgon, Adalekok a zsido hitkdzsegek 1944. Aprilisi osszeirasanak torteneti er- teklesehez.  Andreas Hess, Budapest 1999

Stark, Tamas., “Hungarian Jews during the Holocaust and after the Second World War 1939-1949“, A Statistical Review, East European Monographs, Boulder, Colo. 2000

Szabolcs Szita, Verschleppt  verhungert, vernichtet. Die Deportation von Ungarischen Juden auf das Gebiet des annektierten Osterreich 1944-1945. Eichbauer, Vienna 1999

          
                                               POLAND

אונגר, מיכל , לודז': אחרון הגטאות בפולין,  יד ושם , ירושלים 2005

בנדר, שרה,  מול מוות אורב; יהודי ביאליסטוק במלחמת העולם השניה 1939-1943, עם עובד, תל-אביב  1997

ברוסטין-ברנשטיין, טטינה, "די איבערבאזעצונג אין ווארשעווער געטא אין דער צייט פון דער דייטשער אקופאציע (1941-1942)", בלעטער פאר געשיכטע,  יידישער היסטארושער אינסטיטוט אין פוילן,וורשע1948, ז' 124-165

ברוסטין-ברנשטיין, טטינה, "די גירושים און פארניכטונג פון די יישובים אין ווארשעווער מחוז", בלעטער פאר געשיכטע,  יידישער היסטארושער אינסטיטוט אין פוילן, וורשע 1952/ 1951, ז' 103- 122

זילברקלנג,דויד, השואה במחוז לובלין, חיבור לשם קבלת תואר "דוקטור לפילוסופיה" שהוגש לסנט האוניברסיטה העברית בירושלים,ירושלים, תשס"ג 

יונס, אליהו, יהודי לבוב בתקופת השואה 1941-1944,  חיבור לשם קבלת התואר דוקטור לפילוסופיה, מוגש לסינט של האוניברסיטה העברית , ירושלים תשנ"ד

פלד (מרגולין), יעל, קרקוב היהודית 1939-1943; עמידה-מחתרת-מאבק, בית לוחמי הגטאות והקיבוץ המאוחד,תל-אביב 1993

פרליס, רבקה, תנועת הנוער החלוציות בפולין הכבושהלוחמי הגטאות, קיבוץ לוחמי הגטאות תשמ"ז

פתל-כנעני ,תקוה, זו לא אותה גרודנה,  יד ושם, ירושלים תשס"א

קרקובסקי, שמואל, כפר נידח באירופה – חלמנו (קומלהוף) מחנה ההשמדה הנאצי הראשון,  יד ושם, ירושלים תשס"א

רוטקאווסקי, אדם, "די יידישע באפעלקערונג אין ראדאמער מחוז בעת דער היטלעריסטישער אקופעציע", בלעטער פאר געשיכטע , יידישער היסטארושער אינסטיטוט אין פוילן, וורשע 1959, ז' , 75-118

רונן, אביהו, יהודי זגלמביה בתקופת השואה 1939-1943, חיבור לשם קבלת תואר "דוקטור לפילוסופיה", הוגש לסנאט אוניברסיטת תל-אביב, יולי 1989

רילסקי, הנריק, "מעזריטש אין פעריאד פון דער היטלערישע אקופאציע", בלעטער פאר געשיכטע ,  יידישער היסטארושער אינסטיטוט אין פוילן, וורשע 1955, ז',  34-50

Berenstein Tatiana, Eisenbach Arthur, Rutkowski Adam, Eksterminacja Żydów na ziemiach Polskich, Warszawa zydovski Instytut historyczny polsce, Warszawa 1957

Czerniakow, Adam,The Warsaw Diary of Adam Czerniakow,  Stein and Day, New York 1979 

Eisenbach, Artur, Hitlerowska polityka eksterminacji Zydow w latach 1939-1945 jako jeden z przejawow imperia- lizmu niemieckiego, Warszawa zydovski Instytut historyczny polsce, Warsaw 1953

Eisenbach, Artur., Kwestia rownouprawnienia Zydow w krolestwie Polskim, Warszawa zydovski Instytut historyczny polsce, Warsaw 1972

Engelking Barbara., & Leaciak Jaczek., Getto Warszawskie przewodnik po niesniejacym miecie, Warszawa Ifis, Pan, Warszawa 2001

Grynberg Michal., Żydzi w Rejencji Ciechanowskiei 1939-1942, P.W.N., Warszawa 1984

Gutman, Yisrael., The Jews of Warsaw, 1939-1943, Ghetto, Underground, Revolt, Indiana University press, Bloomington 1982

Gutman, Yisrael., et al. (eds.), The Jews of Poland between Two World Wars,  University press of New England, Hanover (New England), London 1989

Kaplan, Chaim, Scroll of Agony, The Warsaw Diary of Chaim Kaplan Macmillan, New York 1965

Krakowski, Shmuel., The War of the Doomed, Jewish Armed Resistance in Poland, 1942-1944, Holmes and Meier, New York 1984

Pohl, Dieter., Von der “Judenpolitik” zum Judenmord -D er Distrikt Lublin des Generagouvernements 1939-1944, Münchner Studien zur neueren Geschichte (3), Larg, Frankfurt am Main 1993

Ringelblum, Emmanuel., Notes from the Warsaw Ghetto, The Journal of Emmanuel Ringelblum,  Schocken books, New-York 1974, c.1958

Sandkühler, Thomas., “Endlösung” in Galizien – der Judenmord in Ostpolen und die Rettunginitiativen von Berthold Beitz, 1941-1944, Dietz, Bonn 1996

Spector, Shmuel., The Holocaust of Volhynian Jews, 1941-1944, Yad Vashem, Jerusalem 1990

Trunk, Isaiah, Judenrat - The Jewish Councils in Eastern Europe under Nazi Occupation, Macmillan, New York 1972 

Zuckerman, Yitzhak, A Surplus of Memory: Chronicle of the Warsaw Ghetto Uprising, University of California Press, Berkeley 1993 

 

ROMANIA

אנצ'ל, ז', תולדות השואה – רומניה,  יד ושם, ירושלים 2002

Ancel, Jean., Transnistria, Atlas, Bucharest 1998

Ancel, Jean., (ed.), Documents Concerning the Fate of Romanian Jewry during the Holocaust, Beate klarsfeld Foundation, New York 1986

Braham, Rudolf., Romanian Nationalists and the Holocaust, The Political Exploitation of Unfounded Rescue Accounts, Columbia University, New York 1998

Braham, Rudolf., (ed.), The Tragedy of Romanian Jewry, Greenwood, New York 1994

Butnaru, C. Ion., The Silent Holocaust, Romania and Its Jews, Greenwood, New York 1992

Carp, Matatias, Holocaust in Romania, Facts and Documents on the Annihilation of Romania's Jews, 1940-1944, Simon, Safety Harbor, Fla. 2000

Finkelstein, Albert., Etre ou ne pas naître, Chronique de Holocauste en Roumanie,   Etoile de la pensée, Paris 1997

Ioanid, Radu, The Holocaust in Romania, The Destruction of Jews and Gypsies Under the Antonescu Regime, 1940-1944, I. R., Chicago 2000

Safran, Alexandre and Ancel Jean., Resisting the Storm, Romania, 1940-1947, Yad Vashem, Jerusalem 1987

Siperco, Andrei., (ed.), Ecouri dintr-o epoca tulbure, Documente elvefiene 1940-1944, Bucharest, Hasefer, 1998

  • Facebook
  • YouTube
  • Twitter
  • Instagram
  • Pinterest
  • Blog