• زبان

مصطفی و زینبا هرداگا، ایزت و بشریا هرداگا، احمد صدیق (Mustafa and Zejneba Hardaga, Izet and Bachriya Hardaga, Ahmed Sadik)

بوسنی