• زبان

شاکیر بوریسی؛ کامیلا بوریسی؛ بحریا بوریسی (Shaqir, Qamile and Bahrije Boriçi)

آلبانی