• زبان

قتل عام یهودیان رومانی

قبل از جنگ جهانی دوم حدود 757,000 یهودی در رومانی ، که هم پیمان مطیع نازی ها بود زندگی میکردند. در این نقاط  اروپا همواره گرایش های ضد یهودی شدیدی حاکم بود و این گرایش ها در آستانۀ جنگ جهانی دوم بسیار شدیدتر شدند.

با هجوم آلمانها به شوروی در تابستان 1941 ، حدود 15,000 نفر از یهودیان شهر یاسی (Jassy) به دست سربازان ، ماموران پلیس و غیر نظامیان رومانیایی قتل عام شدند. به دنبال دستور دیکتاتور رومانی ، یون انتونسکو  (Ion Antonescu) مبنی بر کشتار یهودیان صربستان و بوکوبینا در شمال رومانی ، اهالی منطقه با همکاری ارتش آلمان  و سربازان یگان ویژه اینزتس گروپه D  دست به قتل عام  یهودیان زدند. یهودیان باقی مانده در این مناطق ، به طرز فجیعی  به ترنسنیستریا -   منطقه ای کم جمعیت   بین رودخانه  های دنیستر و بوگ که به رومانی داده شده بود، فرستاده شدند. هم زمان با قتل ده ها هزار به دست رومانیایی ها ، حدود 15,0000 یهودی در اثر سرما ، گرسنگی و بیماری کشته شدند.

پس از مدتی، زمانی که دولت رومانی فهمید که سرنوشت جنگ یک سره شده است  و به دنبال اخطارات شدید متفقین،  رومانیایی ها از کشتار یهودیان دست کشیدند.

کلأ در مناطق تحت کنترل رومانی (از جمله ترنسنیستریا - Transnistria) حدود 400,000 یهودی به قتل رسیدند.