• زبان

سربازان یهودی در ارتش های متفقین

حدود یک میلیون و نیم یهودی در ارتش های منظم متفقین در دوران جنگ جهانی دوم خدمت نمودند. در بسیاری از موارد، درصد نسبی نظامیان یهودی در ارتشها بیش از درصد جمعیتیشان در آن کشورها بود.

حدود 500,000 سرباز یهودی در ارتش سرخ جنگیدند. حدود 120,000 نفر از آنان در جنگ کشته شدند و حدود 80,000 اسیر جنگی یهودی به دست آلمانها به قتل رسیدند. بیش از 160,000 جنگجوی یهودی در تمام سطوح فرماندهی، نشان افتخار دریافت کردند و بیش از 150 نفر به دریافت نشان افتخار "قهرمان شوروی" - بالا ترین نشان افتخار در ارتش سرخ- نائل شدند.

حدود 550,000 سرباز یهودی در ارتش آمریکا جنگیدند. آنها در تمام جبهه های جنگ در اروپا و اقیانوس آرام خدمت کردند. حدود 10,000 تن از آنان در نبردها کشته شدند و بیش از 36,000 نفر از آنان به دریافت نشان های افتخار نائل شدند. بعضی از سربازان یهودی در آزاد سازی اردوگاه ها شرکت نمودند.

با هجوم آلمانها به لهستان، حدود 100,000 یهودی در صفوف ارتش لهستان میجنگیدند – ده درصد از تمام سربازان ارتش، یهودی بودند – همانند تعداد یهودیان در بین جمعیت لهستان. در خلال نبردهای دفاع از لهستان حدود 30,000  یهودی کشته، اسیر یا مفقود الاثر شدند (حدود 11,000 از آنان هنگام دفاع  از ورشو کشته شدند). هزاران یهودی نیز در چارچوب نیروهای گوناگون لهستانی که علیه نازیها  در ارتش های متفقین میجنگیدند، خدمت میکردند.

یگان های ویژه یهودیان از سرزمین اسرائیل در غالب ارتش انگلیس سازماندهی شدند. به عنوان مثال میتوان از تیپ یهودی نام برد. در سالهای 1939-1946 حدود 30,000 یهودی از سرزمین اسرائیل در ارتش انگلیس خدمت میکردند.