Zinovii Tolkatchev. "Prisoners' Bunks, 1945"

Zinovii Tolkatchev

Prisoners' Bunks, 1945

Pencil on paper
Gift of Anel Tolkatcheva and Ilya Toklatchev