Zinovii Tolkatchev. "Daybreak, 1945"

Zinovii Tolkatchev

Daybreak, 1945

Pencil on paper
Gift of Anel Tolkatcheva and Ilya Toklatchev