Zinovii Tolkatchev. "A Mother and Her Baby, 1945"

Zinovii Tolkatchev

A Mother and Her Baby, 1945

Pencil on paper
Gift of Anel Tolkatcheva and Ilya Toklatchev