Zinovii Tolkatchev. "The Liberation, 1945"

Zinovii Tolkatchev

The Liberation, 1945

Pencil and watercolor on paper
Gift of Anel Tolkatcheva and Ilya Toklatchev