השואה

מרכז המידע אודות השואה

הידיעות על השואה - אופן התקבלותן, קשיי הפצתן, מידת השפעתן

העובדה שרדיפת יהודי אירופה, בידודם ורציחתם התנהלו תוך כדי המלחמה אפשרה את דחיקת המעשים האלה לשולי תשומת הלב הבינלאומית ואף את הסתרתם. שמועות וידיעות ראשונות על מעשי הרצח ההמוניים בברית המועצות שחלקן הגיעו כתוצאה מפענוח של תשדורות אלחוט גרמניות נתקלו בתחילה באדישות ובחוסר אמון. יחד עם זאת, כבר בקיץ 1942 התפרסמו ידיעות ודוחות (כולל ב- (BBC אודות עצם תהליך ההשמדה. היעדר כל תקדים היסטורי להיקף ולאופי הפשעים הנאצים פגע ביכולתן של מדינות המערב לתרגם את הידיעות שקיבלו להבנה ברורה של המתרחש וממילא גם להגיב בהתאם. הנאצים הקפידו להסתיר ולהסוות ככל האפשר את הרצח. במחצית השנייה של שנת 1942 גבר זרם הידיעות על הרצח ההמוני. באוקטובר פרסמה הסוכנות היהודית הצהרה על הרצח ההמוני. בעקבות הצלחתה של המחתרת הפולנית להעביר למערב מידע על המתרחש במחנות המוות בפולין יצאו בעלות ברית ב-17 בדצמבר 1942 בהצהרה משותפת של בעלות הברית בה גונה רצח היהודים ונאמר כי האחראים לו יובאו לדין. במועד זה כבר לא היו רובם המכריע של יהודי פולין בין החיים. למרות ההצהרה לא ננקטו מהלכים צבאיים ישירים להפסקת הרצח.

גם הגעתן של ידיעות על הגירוש ההמוני של יהודי הונגריה לאושוויץ ורציחתם שם ב- 1944 לא הביאו לשינוי מהותי במדיניותן זו של בעלות הברית. עם זאת, לחצים שהופעלו על הממשל ההונגרי הביאו להשעייתם של הגירושים ולהצלתם של רבבות יהודים.

בנושא זה קיימים במערכת המקורות הבאים:

מובאות מן המחקר 3
מובאות מעדויות 4
מקורות רשמיים 7
ערכי לקסיקון 17
קטעים מיומנים, ספרי זיכרונות ומכתבים 1
תצלומים 23
   
סה"כ 55
  • Facebook
  • YouTube
  • Twitter
  • Instagram
  • Pinterest
  • Blog