Zinovii Tolkatchev. "La libération, 1945"

Zinovii Tolkatchev

La libération, 1945

Crayon et aquarelle sur papier
Offert par Anel Tolkatcheva et Ilya Toklatchev