Zinovii Tolkatchev. "Auschwitz-Birkenau, 1945"

Zinovii Tolkatchev

Auschwitz-Birkenau, 1945

Crayon sur papier
Avec l’aimable autorisation d’Anel Tolkatcheva et d’Ilya Tolkatchev