نیکوکاران جامعه بشری

درباره پروژه تقدیر از نیکوکاران جامعه بشری

آمار

بولوار نیکوکاران جامعه بشریبولوار نیکوکاران جامعه بشری
بازدید مجازی از بلوارد نیکوکاران جامعه بشری

پارک نیکوکاران جامعه بشریپارک نیکوکاران جامعه بشری
بازدید مجازی از بوستان نیکوکاران جامعه بشری

"در آن روزها تاریکی بر آسمان و زمین مسلط بود، و اینطور به نظر می آمد که درهای رحمت آسمانی بسته شده اند. قاتل می کشت، یهودیان به قتل می رسیدند و دنیای اطراف یا شریک جرم بود و یا بی تفاوت. تنها معدودی از خود شجاعت نشان میدادند و با بیچارگان همدردی میکردند. این معدود زنان و مردان در معرض خطر بودند، ضعیف و با قلبی پر از وحشت. فرق بین ایشان با بقیه چه بود...؟ باید به یاد داشته باشیم که امری که شدیدترین و بدترین ضربه را به قربانی می زند بی رحمی قاتل نیست بلکه بی تفاوتی کسی است که در کنار ایستاده... باید به یاد داشت که با وجو همه چیز، همیشه لحظه ای وجود دارد که در آن انتخاب از روی وجدان صورت می گیرد... به همین دلیل بر ماست که این انسان های مهربان که جان یهودیان را در هولوکاست نجات دادند گرامی بداریم. بر ماست که از ایشان بیاموزیم، و برماست که آنها را با سپاس و امیدواری به یاد بیاوریم ".
الی ویزل


ید و شم به هدف گرامی داشتن یادبود شش میلیون قربانی یهودی در هولوکاست تاسیس گشت. یکی از مهمترین وظایف ید و شم ابراز سپاسگزاری ملت یهودی و کشور اسرائیل از غیریهودیانی است که جان خود را به خطر انداختند تا یهودیان را در هولوکاست نجات دهند. این مسئولیت بر اساس قانون یادبود هولوکاست و شجاعت که در سال 1953 وضع گردید به عهده ید و شم گذارده شد. در سال 1963، سازمان یادبود پروژه ای بین المللی دایر نمود که هدف آن اعطای نشان های افتخار "نیکوکار جامعه بشری" به معدود افرادی است که در تاریکترین دوران تاریخ به کمک قوم یهود شتافتند. بدین منظور، ید و شم کمیته ای عمومی بر پا نمود که در راس آن قاضی ای از  دادگاه عالی قرار دارد. این کمیته هر موردی را جداگانه بررسی می کند و مسئولیت اعطای نشان افتخار را به عهده دارد. به نیکوکاران جامعه بشری مدال و  سند گرامی داشت اعطا می گردد و نام ایشان در کوه یادبود در اورشلیم ثبت می شود.

پروژه نیکوکاران جامعه بشری در دنیا نظیر ندارد. این تلاشی بی سابقه از طرف قربانیان می باشد که هدف آن نه تنها شناسائی مجرمان در بین ملت های بانی جرم و همدستانشان است، بلکه نیز، شناسائی آن معدود افرادی است که دریچه نوری در تاریکی بودند. این طرح، ایمان راسخ یهودیان پس از هولوکاست به ادامه حیات و نیز اعتقاد بازماندگان به ارزش های اولیه جامعه بشری را نمایان می سازد. عنوان "نیکوکار جامعه بشری"  آنطور که در قانون ید و شم تعریف شده است، به واژه ای محترم در سراسر دنیا تبدیل گردیده و بیانگر والاترین ارزشهای شجاعت و انتخاب خوبی بر بدی می باشد.