بخش هایی از فیلم "سفر بچه های تهران"
کارگردان: یهودا کاوه، تولید کنندگان: دالیا گوتمن و داوید تور