تدوین این وب سایت گسترده به زبان فارسی با کمک سخاوتمندانه آقای گرگ روسشاندلر از استرالیا و خانواده محترم ایشان میسر شده است