آلمان "محاصره سراسری بریتانیا" را اعلام می کند

17/08/1940

جنگ دریایی در اطراف بریتانیا در اوج خود بود. کل منطقه مین گذاری شده بود. هواپیماهای آلمانی هر کشتی را مورد حمله قرار می دادند. حمله و نابودی در انتظار هر کشتی بی طرفی بود که به این آبها وارد می شد.