دروازه های گتو لودز بسته می شود

30/04/1940

یهودیان لودز طی یک روند خشن همراه با غارت، زجر و آزار و کشتار درگتو حبس شدند. هنگامی که آنها را به سمت گتو می بردند، تک تیراندازان جهت ترساندن و شتاب دادن به ورود آنها، از پشت بام خانه ها شروع به تیراندازی کردند. آنها از وحشت به گتو فراری شدند. دروازه های گتو لودز در 30 آوریل بسته شد. 164,000 یهودی لودز در مکانی با وسعت 4 کیلومتر مربع که فقط 2.5 کیلومتر آن زیر بنا بود، حبس شدند. ده ها هزار یهودی دیگر از آن ناحیه به آنها پیوستند. تراکم جمعیت در گتو به هفت برابر آن قبل از شروع جنگ افزایش یافت. دو خیابان اصلی، گتو را به سه بخش تقسیم کرده و آنجا را به محله های خارج از گتو وصل می کرد. ازدهام، گرسنگی، سرما و شرایط بد بهداشتی به سرعت باعث مرگ و میر توده ای شد.