اتحاد شوروی به فنلاند تهاجم می کند

30/11/1939

در 23 اوت، شوروی از فنلاند درخواست نمود که مناطقی در حومه لنینگراد و پایگاه نظامی در هانگو را به اتحاد شوروی واگذار کرده و در مقابل آنها مناطق جایگزینی را به فنلاند پیشنهاد کرد. در 30 نوامبر 1939، پس از شکست مذاکرات، شوروی "جنگ زمستان" را آغاز نمود. علی رغم برتری نظامی واضح اتحاد شوروی، فنلاند ها با سرسختی از کشور خود دفاع کردند. در 12 مارس 1940، دو کشور قرارداد صلحی را امضا کردند که در چهارچوب آن درخواست های شوروی مورد قبول واقع شد.

قرارگرفتن فنلاند تحت نفوذ شوروی یکی از بندهای پیوست محرمانه به قرارداد ریبتروپ–مولوتوف بود. در این پیوست نواحی تحت نفوذ آلمان نازی و اتحاد شوروی کمی قبل از تجاوز به لهستان تعیین شده بود.