تاسیس" اداره مرکزی امنیت رایش"

22/09/1939

در 22 سپتامبر 1939، اس.د. (سرویس امنیتی) و SIPO (پلیس امنیتی) با هم ادغام شدند و RSHA (اداره مرکزی امنیت رایش، Reichssicherheitshauptamt) را ایجاد کردند. RSHA تحت فرماندهی هایدریخ بین سالیان 1939 تا 1941 به یک سازمان عظیم تبدیل شد که دارای هفت بخش بود: نیروی انسانی؛ نظم و قانون؛ امور کشوری؛ گشتاپو؛ پلیس جنایی (Kripo)؛ اطلاعات؛ امور ایدئولوژیی.