هایدریخ "نامه فوری" را می فرستد

21/09/1939

رییس پلیس امنیتی راینهارد هایدریخ، فرماندهان اینزتسگروپن (Einsatzgruppen) و آدولف آیشمن را در مورد ساختار یودنرات ها (شوراهای یهودیان) در شهرهای لهستان، تبعید یهودیان از نواحی شمال غربی لهستان که در واقع باید به رایش ضمیمه می شد و تعداد جمعیت یهودیان در شهرهای بزرگ واقع شده در کنار خطوط آهن در جریان گذاشت. هایدریخ همچنین دستور انجام سرشماری یهودیان لهستان و بررسی املاک آنان را صادر کرد. طبق دستور هایدریخ شوراهای یهودیان تابع سازمان وی بودند. این دستورات سیاست رایش درباره یهودیت لهستان را مشخص می کرد.

در این نامه ذکر شده بود که این اقدامات موقتی بوده و جهت کسب "هدف نهایی" (Endziel) می باشند، ولی در نامه هیچ توضیحی درباره آن داده نشده بود.