گورینگ "دفتر مرکزی امور مهاجرت یهودیان" را تاسیس می کند

24/01/1939

به توصیه راینهارد هایدریخ و به فرمان صریح هیتلر، هرمان گورینگ دفتری را که مرکز آن در برلین بود، تاسیس کرد. این دفتر مشابه دفتری بود که یک سال پیش تر، تحت نظارت آدولف آیشمن جهت پیگیری امور مهاجرت یهودیان و اخراج آنها در وین تاسیس شده بود. در 30 ژانویه هایدریخ به تمامی نهادهای مربوطه اطلاع داد که این دفتر جدید توسط هاینریخ مولر (Mueller) فرمانده گشتاپو، اداره خواهد شد. دفترهای دیگری نیز که مشابه دفترهای برلین و وین بودند در پراگ دایر شدند.