اقدامات شدید علیه یهودیان

12/11/1938

در 12 نوامبر، چند روز پس از "شب کریستال"، نمایندگان عالی رتبه ای از چند وزارتخانه دولتی و افراد اس.اس.در دفتر گورینگ ملاقات کرده و درباره تمامی جوانب "مسئله یهودیان" مذاکره کردند. شرکت کنندگان درباره مشکلات ایجاد شده پس از ویرانی "شب کریستال" بحث کرده و تصمیم گرفتند که چندین اقدام اقتصادی علیه یهودیان را به اجرا بگذارند. در این نشست نازی ها سیاست مهاجرت اجباری را به عنوان دستور کار اتخاذ کردند. هدف، اخراج یهودیان از آلمان به هر طریق ممکن بود. شرکت کنندگان در بحث همچنین تصمیم گرفتند که یهودیان را به یک میلیارد مارک ("گناه قتل فون رات") جریمه کرده و "دفتر مرکزی امور مهاجرت یهودیان" را دایر نمایند.