ایتالیا قوانین نژادی ضدیهودی را تصویب می کند

10/11/1938

قوانین نژادی ایتالیایی، ازدواج های مختلط بین یهودیان و "آریایی ها" را ممنوع کرد. یهودیان طبق معیارهای نژادی مشابه قوانین نازی ها تعریف شدند، و حتی قوانین نژادی ایتالیایی محدودیت هایی بیشتری را بر یهودیان تحمیل کرد. این قوانین قسمتی از سیستم نژاد پرستانه جامعی بود که ایتالیای فاشیست از پاییز 1938 شروع به اجرا آن کرد. این سیستم شامل تبعید یهودیان خارجی، اخراج دانشجویان و آموزگاران یهودی از دستگاه آموزش و پرورش؛ و محدودیت های اقتصادی بود.