ماجرای گرینشپن و عملیات کشتار "شب کریستال"

09/11/1938

هرشل گرینشپن (Herschel Grynszpan) یک جوان یهودی 17 ساله و آشفته حال بود که از لهستان آواره و در پاریس پناهنده شده بود. والدینش یکی از هزاران یهودی تبعید شده به ناحیه زباشین (Zbaszyn) در لهستان در اواخر اکتبر 1938 بودند. در 7 نوامبر 1938، گرینشپن به جان دبیر سوم آلمان در پاریس سو قصد کرد. گرینشپن امیدوار بود که توجه عمومی را به مشکلات هزاران تبعید شده جلب کند. آن دبیر، ارنست فون رات (Vom Rath) در بعد از ظهر روز 9 نوامبر از جراحت های ناشی از تیراندازی درگذشت. این سوءقصد، نازی ها را به اجرای برنامه ای از پیش آماده شده جهت عملیات کشتار و آزار و اذیت در سراسر آلمان و اتریش، برانگیخت. علی رغم اینکه عملیات کشتار رسما به عنوان واکنش خود به خود توده مردم علیه قتل دبیر سوم اعلام شد، ولی در واقع عملکردی سازمان یافته، به ابتکار وزیر تبلیغات، گوبلس، و با موافقت هیتلر بود.

در آن شب دستورات لازم به سراسر کشور فرستاده شد. S.A. توده مردم را جهت شرکت در عملیات ایزایی و کشتار تشویق کرد. 1,400 کنیسه ویران شده و یا آسیب دیدند. این عملیات کشتار به نام "شب کریستال" (Kristallnacht) شهرت یافت زیرا در آن شب تعداد بی شماری پنجره ها و ویترین ها شکسته شدند. فروشگاه های زیادی نیز غارت شدند. میزان آسیب های مالی بسیار زیاد بود. به منازل یهودیان در بسیاری از نقاط حمله برده شد، یهودیان بسیاری زخمی شده و حدود 100 یهودی به قتل رسیدند. حدود 30,000 یهودی بازداشت شدند که اغلب آنها طبق فهرست اسامی از پیش آماده شده، ثروتمندان و افراد متنفذ بودند. آنها به اردوگاه های تمرکز فرستاده شدند و در آنجا با برخورد وحشیانه ای از جانب اس.اس. مواجه گردیدند. صدها نفر به هلاکت رسیدند و برخی پس از تعهد دادن که قصد خروج از آلمان را دارند، آزاد شدند. کلیه اموالشان نیز تحریم شد. در بسیاری از نقاط اذیت و آزار حتی پس از اتمام رسمی آن ادامه پیدا کرد.

پس از عملیات کشتار، جامعه یهودی به پرداخت جریمه عمومی یک میلیارد مارکی به آلمان جهت جبران قتل فون رات و آسیب های وارد شده در جریان "شب کریستال" محکوم شد. "شب کریستال " نقطه عطفی در برنامه نابودسازی طبقه یهودیان در آلمان بود.