آلمان منطقه سودتیم را ضمیمه خود می کند

06/10/1938

اکثریت ساکنین منطقه سودتیم در چکسلواکی را آلمانی تبارها تشکیل می دادند. در اجلاس مونیخ در سپتامبر 1938، بریتانیا و فرانسه پذیرفتند که آلمان این ناحیه را ضمیمه خود نماید. بدین ترتیب در 6 اکتبر 1938 این ناحیه به آلمان ضمیمه شد و چکسلواکی استحکامات و اکثر صنایع خود را از دست داد. با این وجود هیتلر هنوز اعتقاد داشت که در صورتی که آلمان از جبهه دیگری نیز وارد جنگ شود، چکسلواکی یک تهدید بزرگ در مرزهای جنوب شرقی آلمان به حساب می رود. درخواست اسلواکی برای کسب خودمختاری از دولت چک و در پی آن انحلال دولت اسلواکی توسط دولت چک، بهانه ای به دست آلمان ها جهت تجاوز به چکسلواکی داد. در 15 مارس 1939 رییس جمهور چکسلواکی امیل هاکا (Emil Hacha) تسلیم فشارها و تهدیدهای آلمان شده و از حکومت بر چکسلواکی به نفع آلمان بدون هیچ جنگی صرف نظر کرد، این اقدام در ظاهر برای حفظ خودمختاری اسلواکی بود.