"عملیات ژوئن" – بازداشت توده ای یهودیان و فرستادن آنها به اردوگاه های تمرکز

15/06/1938

200 یهودی "غیر اجتماعی" (به عبارت دیگر "جنایت کار") در تابستان 1938 بازداشت و در سه اردوگاه تمرکز زندانی شدند: داخائو، بوخن والد و زکسن هاوزن. اکثر این یهودیان مرتکب جرائم سبک غیر جنایی مثل پارکینگ غیر قانونی یا تاخیر در پرداخت ها شده بودند. یهودیان بی کار به جرم طفره رفتن از وظیفه کار دستگیر شدند. یهودیان در مقابل آزادی شان متعهد شدند که آلمان را ترک کنند.