رسمیت سازمان های یهودی باطل شد

23/03/1938

موقعیت دولتی سازمان های اجتماعی یهودی در آلمان لغو شد. از 31 مارس این سازمان ها در قانون دولتی به رسمیت شناخته نمی شدند و بایستی تحت قانون مدنی به صورت یک اتحادیه ثبت می گردیدند. به دنبال این ثبت، این سازمان ها تخفیف های مالیاتی شان را به عنوان اتحادیه های مذهبی و همچنین اجازه جمع آوری کمک های مردمی را از دست دادند.