ارتش آلمان دستور آمادگی برای جنگ را دریافت می نماید

05/11/1937

در طی نشستی در دفتر صدراعظم در 5 نوامبر 1937، نشستی که در یادداشت های منشی نظامی هیتلر، کلنل فردریخ هوسباخ (Hossbach) ثبت شده است، هیتلر اهدافش را در حضور رهبران سیاسی و نظامی معرفی کرد. طبق نظریه هیتلر، توسعه ارضی برای آلمان به دلیل وسعت کوچکش و افزایش جامعه آن، ضروری است. تذکرات وی در واقع توسعه سیاست های خارجی ایمپریالیستی وی بودند که در کتاب "جنگ من" فاش نموده بود. در فضای موجود در سال 1937، این تذکرات را می شد به قصد آشکار برای آغاز جنگ آتی ترجمه کرد.