هیملر: آلمان هایی که از آلمان مهاجرت کرده و سپس به آن بازمی گردند، به اردوگاه های تمرکز فرستاده خواهند شد

21/10/1937

هاینریخ هیملر، رایخسفیهر اس.اس. و فرمانده پلیس، فرمانی را صادر کرد که طبق آن هر مهاجر آلمانی که به آن کشور باز گردد، بازداشت و در اردوگاه تمرکز زندانی می شد. این فرمان که جهت ارعاب مهاجرین آلمانی از بازگشت به این کشور صادر شده بود، مهاجر را کسی می دانست که آلمان را پس از به حکومت رسیدن نازی ها در 30 ژانویه 1933 ترک کرده باشد.