یهودیان می توانند با مهاجرت از "بازداشت حفاظتی" رها شوند

13/09/1937

هاینریخ هیملر، رایخسفیهر اس.اس. و فرمانده پلیس، حکمی اداری صادر کرد که آزادی یهودیان از بازداشت به شرط مهاجرت آنها از آلمان را امکان پذیر می ساخت. این فرمان جهت اعمال فشار به یهودیان برای مهاجرت از اروپا به هر طریق ممکن، صادر شد. ده ها هزار یهودی که در "شب کریستال" بازداشت شده بودند، از این فرمان اطاعت کردند. این نشان دهنده سیاست نازی ها بود که طبق آن با اعمال به زور یهودیان را وادار به مهاجرت اجباری از آلمان کردند.