پاپ بیانه ای را بر ضد نژاد پرستی منتشر می کند

21/03/1937

با وجودی که آزادی مذهبی کاتولیک ها در آلمان علی رغم کونکوردات در خطر بود، پاپ پیوس 12 با نگرانی زیادی یک انسیکلیک (نامه اختصاصی پاپ) را با "نگرانی شدید"

(Mit brennender Sorge) منتشر کرد. در این نامه پاپ ملاحظات خود در مورد اشتباهات ایدئولوژی نازی ها را مطرح کرد. "هر کسی که نژاد، ملت، کشور، انواع حکومت ها و غیره را از چهارچوب دنیوی آن جدا کرده و به آنها معیاری بالاتر از هر چیز دیگری بدهد، برتر از ارزش های مذهبی، و آن را بپرستد، باعث تحریف ترتیبی که خداوند اعطا کرده و آن را فرمان داده است، می شود". پاپ مشخصا وضعیت دشوار یهودیان آلمان را متذکر نشد.