فعالیت سیاسی انجمن سربازان قدیمی یهودی در آلمان ممنوع می شود

09/10/1936

اس.اس. هرگونه فعالیت "انجمن جنگجویان قدیمی یهودی"، به غیر از رسیدگی به یهودیانی که معلول جنگ جهانی بودند را ممنوع کرد. با این وجود اعضا این انجمن به نشست های دوره ای خود ادامه دادند تا اینکه در نوامبر 1938 سازمان آنها غیر قانونی اعلام شد.