پیوست های قوانین نورنبرگ

14/11/1935

در 14 نوامبر 1935، قوانین نورنبرگ مورخ 15 سپتامبر – قانون تابعیت رایش و قانون حفاظت از خون آلمانی و شرافت آلمانی – با پیوست دو مققره جدید تشدید گشتند. هدف از مقررات، تکمیل فرایندی بود که با قوانین نورنبرگ شروع شده بود: اخراج یهودیان آلمان از تمامی جوانب زندگی در آلمان. مقررات 14 نوامبر 1935 در زیر آمده است:

الف) مقرره شماره 1 در قانون تابعیت رایش، حق رای و شرکت در انتخابات برای یهودیان و نیز اشتغال آنها در مناصب دولتی را سلب نمود (پیرو این مقرره تمامی کارکنان دولتی یهودی اخراج شدند)؛

ب) مقرره 1 در قانون حفظ خون آلمانی و شرافت آلمانی، ازدواج مختلط بین یهودیان با دورگه های (Mischlinge) درجه دوم را منع نمود.

این مقررات اولین مقررات از میان 13 مقررات دیگری بودند که تا ژوییه 1943 در این زمینه وضع شدند.