آلمان و بریتانیا توافق ناوگان دریایی را امضا می کنند

18/06/1935

آلمان و بریتانیا یک توافق ناوگان دریایی را امضا کردند که طبق آن ناوگان آلمان را به اندازه 35% کشتی های بریتانیا و 45% زیردریایی های آن کشور، محدود می کرد. این قرارداد باعث نگرانی شدید فرانسه شد، زیرا پاریس شک زیادی در مورد جدیت بریتانیا پیرامون اتحاد بین دو کشور در مقابل آلمان پیدا کرده بود. فرانسه اعتقاد داشت که بریتانیا اجازه تجهیز مجدد آلمان را امضا کرده است – و این در واقع مفهوم این قرارداد بود. این اولین باری بود که یک ابرقدرت اروپایی لغو آشکار توافق نامه ورسای را نه تنها نادیده گرفته بلکه با این نقض موافقت می کرد.