ارتش آلمان به یک ارتش "آریایی پاک" مبدل می شود

31/05/1935

در 16 مارس 1935، آلمان قانون ورماخت (ارتش آلمان) را تصویب و اعلام کرد. با وجودی که این قانون خدمت در ورماخت را وظیفه اجباری عمومی دانسته بود، ولی به یهودیان اجازه خدمت در آن داده نشد. اعضا "نمایندگی کشوری یهودیان آلمان" (Reichsvertretung) در نامه ای به وزیر جنگ ورنر فون بلومبرگ (Werner von Blomberg) در 23 مارس، شکایت کردند که این قانون حق یهودیان را برای خدمت به عنوان سرباز آلمانی، ضایع کرده است. اعتراض آنها در این رابطه بدون ثمر بود.