آلمان ادعای مالکیت بر منطقه سار را میکند

13/01/1935

در ابتدای سال 1935، نازی ها اقداماتی را به هدف تثبیت واقعیاتی برگشت ناپذیر آغاز نمودند که جزیی از تلاش آنها جهت لغو بندهای قرارداد ورسای و توسعه رایش به صورتی که تمامی جامعه "نژاد آریایی – آلمانی" را در بر بگیرد، بود. در 13 ژانویه 1935، پس از یک همه پرسی که در منطقه سار (Saar) برگزار گردید و در آن اکثریت غریب به اتفاق جامعه محلی به منتقل نمودن منطقه به سلطه آلمان رای مثبت دادند، آلمان آزادی این منطقه (که پس از جنگ جهانی اول به فرانسه ملحق شده بود) را اعلام کرده و آن را ضمیمه خود نمود.