فوت هیندربورگ

02/08/1934

رییس جمهور آلمان پائول فون هیندربورگ در سن 86 سالگی درگذشت. رییس جمهور سالمند که به حکومت رونمای تداوم و مشروعیت می داد، فاقد هرگونه قدرت سیاسی بود و هیچ سهمی در مدیریت امور کشور نداشت. هیتلر، پس از درگذشت وی، مناصب ریاست جمهوری و نخست وزیری (صدراعظمی) را با یکدیگر ادغام کرده و خود را به منصب رایش فیهرر درآورد. بدین ترتیب او رهبر یگانه و بدون رقیب آلمان گردید