"شب چاقوهای دراز"

30/06/1934

ارنست روهم (Roehm) از اولین اعضا حزب نازی بود. او در سال 1923 در توطئه براندازی حکومت شرکت کرد ولی پس از محاکمه آزاد شد. بعد از پیروزی نازی ها در انتخابات 1930، هیتلر روهم را به فرماندهی SA منتصب کرد. در آن زمان این سازمان بیش از 170,000 عضو داشت.

پس از به حکومت رسیدن نازی ها، روهم درخواست القا SA به ارتش آلمان را نمود. افسران عالی رتبه ارتش و همچنین هیتلر به شدت با این امر مخالفت کردند. هیتلر از تلاش روهم برای به قدرت رسیدن به عنوان رییس یک حکومت نظامی، واهمه داشت. هیتلر دستور نابودی SA را صادر کرد. در30 ژوئن 1934، روهم و رهبران دیگر SAبازداشت شده و به قتل رسیدند. بعدها این تصفیه با لقب "شب چاقوهای دراز" معروف شد.