نیروهای اتحاد جماهیر شوروی ورشو را آزاد می کنند؛ تعداد اندکی از یهودیان باقی مانده بودند

17/01/1945

در 1 اوت 1944، پس از آغاز قیام لهستانی در ورشو، هیتلر دستور داد که شهر را ویران نمایند و به جای آن قلعه ای بسازند. پس از سرکوب قیام، بخشی از ساکنین لهستانی شهر از آنجا اخراج شدند. از اکتبر تا دسامبر 1944، آلمان ها به صورت سیستماتیک بسیاری از قسمت های باستانی شهر و اشیای گران بهای آن را ویران نمودند. در اوایل ژانویه 1945، نیروهای شوروی و لهستان اقدام به حمله کردند و در تاریخ 17 ژانویه شهر را آزاد نمودند. در مدت زمان اشغال آلمان ها، 685,000 نفر از ساکنین ورشو که اکثرا یهودی بودند به قتل رسیدند.