آلمان ها عملیات قتل با گاز در آشویتس را متوقف می نمایند

03/11/1944

در اوایل نوامبر، آخرین اقدامات کشتار با گاز در آشویتس اجرا گشت. در 3 نوامبر، تعداد 509 یهودی از اردوگاه سرد (Sered) در اسلواکی به آشویتس فرستاده شدند، و 481 نفر از آنها به محض ورود به اردوگاه، در سلول های گاز به قتل رسیدند. مدت کوتاهی پس از آن، با دستور مستقیم هاینریخ هیملر، کشتار در سلول های گاز متوقف شد. کمی بعد در همان ماه و همچنین در طول ماه دسامبر، ابزار فنی سلول های گاز و کوره های آدم سوزی شماره یک و دو، به هدف انتقال به اردوگاه گروس-روزن برچیده شدند. یگان های ویژه زوندرکماندو که شامل زندانیان مرد و زن بودند، دستور گرفتند گودال های آدم سوزی را تمیز نمایند، داخل آنها را با خاکستر اجساد پر کنند، روی گودال ها را بپوشانند و بر روی آنها چمن کاری نمایند.