زباشین: (Zbaszyn) شهری در لهستان که در مرز با آلمان واقع شده است. در نوامبر 1938، در این شهر اردوگاهی برای تمرکز یهودیان تابع لهستان که از آلمان اخراج گشته بودند برپا شد. این اخراج پیرو حکم دولت لهستان در مورد لغو تابعیت افراد لهستانی که بیش از پنج سال در خارج از میهن شان بودند انجام گرفت. خانواده گرینشپن از هانوور در بین اخراجیان بودند. پسر این خانواده، هرشل گرینشپن به  عنوان انتقام یک دیپلمات آلمانی در پاریس را به ضرب گلوله کشت. این قتل بهانه ی بود برای کشتار همگانی در  "شب کریستال".