کنفرانس وانزه (Wannsee Conference): این کنفرانس در 20 ژانویه 1942 در ویلای وانزه واقع در برلین و به منظور هماهنگ نمودن اجرای "راه حل نهایی مسئله یهودیان" برپا شد. این کنفرانس با پیشنهاد هایدریخ تشکیل شد و سران و مقامات وزارت خانه ها به  شرکت در آن دعوت شدند. در این کنفرانس صحبت از 11 میلیون یهودی اروپایی شد که می بایست مشمول "راه حل نهایی" می گشتند. بخش عمده ای از کنفراس به بحث در مورد سرنوشت یهودیانی که با اشخاص آریایی ازدواج کرده بودند و اولادانشان  اختصاص داده شد.