ویشی: (Vichy) حکومت طرفدار نازیها که پس از سقوط فرانسه در ژوئن 1940، در جنوب این کشور و با ریاست مارشال پتن فعالیت میکرد. حکومت ویشی بالقوه مسئول تمامی خاک فرانسه بود. در اکتبر 1940، قانون ضد یهودی به نام "مقررات یهودیان" را طرح کرد. حکومت ویشی در زمینه آریا سازی اموال یهودیان اقدام میکرد و در خلال اخراجها با نازیها همکاری میکرد. این همکاری، ابتدا در مورد اخراج یهودیان خارجی و سپس در مورد اخراج یهودیان فرانسوی صورت گرفت.