تربلینکا: (Treblinka) یکی از سه اردوگاه مرگ که در چهارچوب "عملیات رینهارد" شروع به  فعالیت نمود. کشتار یهودیان در اردوگاه، پس از آغاز عملیات اخراج از ورشو در ژوئیه 1942 آغاز شد. ساختار این اردوگاه شبیه اردوگاهای بلزتس (Belzec) و سوبیبور (Sobibór) بود و این تشابه در تکنیک کشتار نیز وجود داشت – مسموم نمودن با مونو اکسید کربن. یهودیانی که به تربلینکا آورده می شدند از ورشو و استان های دیگر لهستان و نیز از اسلوواکی، ترزینشتات (Theresienstadt) و تراکیا (Trakya) بودند. حدود 2,000 کولی نیز به آنجا فرستاده شدند. در اوت 1943 قیامی در آنجا رخ داد و اندکی پس از آن آلمان ها این اردوگاه را نابود نمودند. حدود 900,000 یهودی در تربلینکا به قتل رسیدند.