ترنسنیستریا: (Transnistria) منطقه ای بین رودخانه بوگ و رود دنیستر (اوکراین امروزه) که هیتلر آن را به پاس شرکت در جنگ ضد روسیه به رومانی بخشید. یهودیان بساربی (Bessarabia)، بوکووین (Bucovina) و شمال مولداوی که به دستور آلمان و به فرمان حاکم رومانی اخراج شده بودند به این منطقه فرستاده شدند. عملیات اخراج در سپتامبر 1941 آغاز و به تناوب تا پاییز 1942 ادامه داشت. تعداد 150,000 تا 185,000  یهودی به ترنسنیستریا فرستاده شدند. بسیاری از  آنان در حین عملیات اخراج که با خشونت شدیدی همراه بود کشته شدند؛ و باقی ماندگان در گتوها و اردوگاه ها متمرکز شده و به بیگاری کشیده شدند. آزاد سازی ترنسنیستریا  به دست ارتش سرخ در مارس 1944 هنگامی  شروع شد که  حدود 90,000 از اخراجیان به قتل رسیده بودند.