اس.اس. : واحد پاسداری. اس.اس. در ابتدا واحد محافظان شخصی هیتلر بود، و بعدا به "پاک ترین واحد پاسداری از نظر نژادی" و دستگاه اصلی ترور رایش سوم تبدیل شد. هاینریخ هیملر در راس تشکیلات اس.اس. قرار داشت. این سازمان طبق ایدئولوژی نژاد پرستانه فعالیت میکرد: افرادی که مایل به خدمت در این واحد بودند، باید ثابت میکردند که از سال 1700، دارای نژاد پاک می بوده اند. عضویت در این سازمان مشروط به داشتن چهره "آریایی" بود. در 30 ژوئن 1934، اس.اس. در از بین بردن اس.آ. شرکت کرد و پس از آن بر پلیس سیاسی و اردوگاههای تمرکز تسلط یافت.