زوندرکماندو: (Sonderkommando – کماندو ویژه): به زبان آلمانی به معنای "یگان ویژه". این یگان ها، به خصوص یگان های مربوط به اس.اس. وظیفه انجام ماموریت های خاص در زمینه "راه حل نهایی مشکل یهودیان" که شامل کشتار یهودیان و محو آثار قتل عام بود را به عهده داشتند. زوندرکماندو نامی بود که به گروه های کاری یهودیان در اردوگاه های مرگ نیز داده شده بود. وظیفه آنان انتقال اجساد قربانیان به کوره های آدم سوزی و یا به قبرهای همگانی بود. گروه زوندرکماندو مسئول قیامی بود  که در اکتبر 1944 در بیرکناو رخ داد.