سوبیبور: (Sobibór) اردوگاه مرگی که در چارچوب عملیات راینهارد در نزدیکی روستای سوبیبور، در قسمت شرقی استان لوبلین در لهستان برپا شد. عملیات نابود سازی دراین اردوگاه درماه مه 1942 آغار شد. در تمام مدت فعالیت این اردوگاه، حدود 250,000 یهودی در آن به قتل رسیدند. در این اردوگاه به دفعات تلاش ها برای فرار موفقیت آمیز بود. در 14 اکتبر 1943، در سوبیبور قیامی آغاز شد که در آن، 11 نفر از اعضای اس.اس. و چند نفر اوکراینی کشته شدند. حدود 300 زندانی فرار کردند اما اکثر آنان طی تعقیب کشته شدند. پس از قیام، این اردوگاه منحل شد و به جای آن مزرعه کشاورزی برپا شد.