بازماندگان: پس از جنگ، عنوان " بازماندگان" به نجات یافتگان و آوارگان یهودی که حاضر نبودند زندگی خود را در اروپا، خصوصأ در اروپای شرقی آلوده به یهود ستیزی، از سر گیرند، اختصاص یافت. آنان غالبا در اردوگاههای آوارگان گردهم آمدند و مانند نهاد ملی دارای هدف و هویت سیاسی سازماندهی شدند و خواستار مهاجرت از اروپا به ویژه به سرزمین اسرائیل گردیدند.