اس.آ.: یگانهای ضربتی. اس.آ. در 9 نوامبر 1923 در کودتای نافرجام مونیخ دست داشت، و به دنبال آن، یک نهاد غیر قانونی اعلام گردید. درسال  1924، اجازه فعالیت مجدد آن داده شد و هیتلر از آن به عنوان نهاد سیاسی تابع خود استفاده کرد. اس.آ. در درگیری های خیابانی و ترور دست داشت، اما برحذر بود که  به طور آشکارا بر خلاف قانون اساسی حکومت وایمار فعالیت نکند. پس از به قدرت رسیدن نازی ها تنش هایی بین اس.آ. و سران حزب نازی پدیدار گشت و در 30 ژوئن 1934، فرماندهان اس.آ. و بسیاری از اعضای آن به قتل رسیدند و اس.اس. به نهاد مرکزی در رایش سوم تبدیل شد.